Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/tedsaban/public_html/plugins/system/vvisit_counter/vvisit_counter.php on line 32

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/tedsaban/public_html/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 28

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/tedsaban/public_html/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 120

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/tedsaban/public_html/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 123

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/tedsaban/public_html/plugins/system/vvisit_counter/vvisit_counter.php on line 46

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/tedsaban/public_html/plugins/system/vvisit_counter/vvisit_counter.php on line 106
เกี่ยวกับเรา

ปฏิทิน

June 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

จำนวนผู้เข้าชม


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/tedsaban/public_html/modules/mod_vvisit_counter/mod_vvisit_counter.php on line 99

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/tedsaban/public_html/modules/mod_vvisit_counter/mod_vvisit_counter.php on line 103

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/tedsaban/public_html/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter_timestart.php on line 28

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/tedsaban/public_html/modules/mod_vvisit_counter/mod_vvisit_counter.php on line 124

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/tedsaban/public_html/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 107

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/tedsaban/public_html/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 107

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/tedsaban/public_html/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 107

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/tedsaban/public_html/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 107

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/tedsaban/public_html/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 107

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/tedsaban/public_html/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 107

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/tedsaban/public_html/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 107
006663
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
680
1712
2987
6244
419
6663

Your IP: 54.92.153.90
Server Time: 2018-06-22 08:52:57

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

           โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙ ถนนผดุงม่วยต่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๘ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ดำรงโรงเรียนอยู่ด้วย งบประมาณเงินอุดหนุน จากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

          การจัดการเรียนการสอนเปิดเรียนครั้งแรกจัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษาจนถึงปีการศึกษา ๒๕๓๘ ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้นอีก ๑ ระดับตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลและทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.๔) ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

          ปัจจุบันเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้ขยายการศึกษา แยกโรงเรียนออกเป็น 4 ระดับ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (อนุบาล) , โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) , โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ฮักทุงจ่ามไต

เอกลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

เป็นโรงเรียนของชุมชน

ปรัชญา คติพจน์   คำขวัญ   อุดมการณ์

                ปรัชญา                  การศึกษาเพื่อการพัฒนาคนและสังคม

                คติพจน์                  นัตถิ   ปัญญา   สมา   อาภา แปลว่า   แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

                คำขวัญ                  วินัยดี   มีวิชา   กีฬาเด่น   เป็นโรงเรียนของชุมชน

                อุดมการณ์             มุ่งจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและความงดงามทางคุณธรรม        

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนเป็นฐาน วิชาการดี

มีคุณธรรม เสริมสร้างสุขภาพ

สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

.   ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

.   จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน

.   ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

.   ส่งเสริมสุขภาพ สร้างสุขนิสัยที่ดี และต่อต้านสิ่งเสพติด

.   ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย

.   ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

คำขวัญและสีประจำโรงเรียน

" วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่นเป็นโรงเรียนของชุมชน "

สีประจำโรงเรียน                    

สีเหลือง –เขียว

สีเหลือง หมายถึง ความปราชญ์ เปรื่องแห่งปัญญาและคุณธรรมเป็นหลักชัยแห่งชีวิต

สีเขียว หมายถึง   ความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพยากรป่าไม้

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

หมายถึง พระธาตุดอยกองมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑.   คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู และผู้ปกครองนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๒.   นักเรียนมีความรู้ และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน

๓.   ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามมารฐานการศึกษา

๔.   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์

๕.   นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ

๖.   นักเรียนเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในวัฒนธรรมความเป็นไทย

๗.   นักเรียนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                                                                                       

                                                                                        ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 39 ถ. ผดุงม่วยต่อ ต. จองคำ อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 58000

                                                           โทรศัพท์ :053-611284, โทรสาร 053-613-588 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">