นางเยาวลักษณ์   มาส้มซ่า

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

เว็บไซต์สำหรับครู

เว็บไซต์แนะนำ

                                                                                       

                                                                                        ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 39 ถ. ผดุงม่วยต่อ ต. จองคำ อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 58000

                                                           โทรศัพท์ :053-611284, โทรสาร 053-613-588 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">